Huisregels – Wet/Regelgeving – Algemene Voorwaarden – Behandel Corona Protocol

Hier vindt u de wet en regelgeving, huisregels, algemene voorwaarden en het corona behandel protocol van Redlex Fysio.

Huisregels Redlex Fysio

 • Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden
 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Laat uw jas en/of andere eigendommen niet onbewaakt achter in de wachtruimte. U kunt deze meenemen naar de behandelruimte.
 • U wordt verzocht om geen huisdieren mee te brengen.
 • Het is bij Redlex Fysio binnen niet toegestaan om te roken.
 • Redlex Fysio is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in en om de praktijk.
 • U wordt verzocht bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig te doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Het gebruik van uw mobiele telefoon in de wachtkamer of tijdens de behandeling wordt wegens privacy of geluidsoverlast niet op prijs gesteld.
 • U wordt verzocht bij iedere afspraak het afsprakenkaartje mee te nemen dat u na afloop van de eerste afspraak heeft gekregen.
 • U wordt verzocht bij binnenkomst plaats te nemen in de wachtkamer.
  U wordt door uw fysiotherapeut opgehaald.
 • Incidenteel kan het voorkomen dat een behandeling voor u uitloopt.
  Dit heeft geen invloed op uw behandeltijd.
  Wij vragen hiervoor uw begrip.

Kwaliteitszorg

Fysio Redlex staat ingeschreven in het BIG register, in het Centraal Kwaliteits Register voor Fysiotherapeuten (CKR) en is aangesloten bij het KNGF.

Wetgeving

Op de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut zijn een aantal wetten van toepassing. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ), Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).
Het burgerservicenummer (BSN) wordt gebruikt voor de identificatie van de patiënt. Alle zorgverleners/aanbieders/indicatieorganen en verzekeraars zijn verplicht om bij alle vormen van communicatie (zowel zorginhoudelijk als financieel-administratief) dat nummer te vermelden. Zowel direct als indirect zien deze wetten toe op de waarborging van de privacy.

Privacy verklaring Fysio Redlex

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Dit privacy reglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Wet op de Geneeskunde Overeenkomst (WGBO)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is een onderdeel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en regelt de rechten en plichten tussen de hulpverlener en de patiënt. De WGBO is een overeenkomst van opdracht. De wet regelt onder andere de informatieplicht, het toestemmingsvereiste, de dossierplicht met inzagerecht en vernietigingsrecht, de geheimhoudingsplicht en de bescherming van de privacy. Ook is de positie van de minderjarige patiënt en de meerderjarige wilsonbekwame patiënt geregeld. Op de hulpverlener rust een inspanningsverplichting. Hij moet de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen. 

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.